De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van informatie van derden. De betrouwbaarheid van derden wordt dan ook zorgvuldig nagegaan en getoetst. Van Dijk IJzerhandel bv kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van welke informatie ook. Van Dijk IJzerhandel bv is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van betreffende informatie. Er kan dan ook op geen enkele manier recht worden ontleend. Voor het overige wordt verwezen naar de verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Meppel.

Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Van Dijk IJzerhandel bv geen controle heeft. Van Dijk IJzerhandel bv draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendommen
Woordmerken en logo’s (hierna te noemen “merken”) die vertoond en gebruikt worden op deze website, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Van Dijk IJzerhandel bv of van anderen en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Van Dijk IJzerhandel bv of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Webdesign Liberty Vormgeving en Presentatie

SHARE IT:

Comments are closed.