Inkoopvoorwaarden

U kunt de inkoopvoorwaarden ook in Pdf vorm downloaden:

ARTIKEL 1 Definities
1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Aandeelhouders: de aandeelhouders van Necomij als weergegeven in bijlage 1 bij deze algemene inkoopvoorwaarden.
Leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de levering van zaken of diensten is opgedragen of aan wie een offerte wordt gevraagd.
Necomij: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Nederlandse Maatschappij van Handelaren in IJzerwaren en Gereedschappen “Necomij”, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te (2171 AG) Sassenheim aan de Jagtlustkade 10-A, ingeschreven in het handelsregister van de Koop van Koophandel onder nummer 28013310.
Opdrachtgever: Necomij en/of Aandeelhouder(s).
Overeenkomst: de tussen de Leverancier en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, strekkende tot de levering van
zaken en/of het verrichten van diensten door de Leverancier aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op ieder door Opdrachtgever gedaan verzoek tot de Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod, op de door de Leverancier uit te brengen aanbieding, op orders van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtgever met de wederpartij te sluiten en gesloten Overeenkomsten. De gelding van de door de Leverancier van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wordt door Opdrachtgever niet aanvaard.
2.2 Een Overeenkomst wordt alleen niet door deze algemene inkoopvoorwaarden beheerst, wanneer partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en Opdrachtgever dit schriftelijk aan de Leverancier heeft bevestigd, zulks met vermelding van de niet van toepassing zijnde bepalingen.
2.3 Tenzij de Leverancier aan Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden na een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst alle daaruit voortvloeiende of nieuwe Overeenkomsten tussen partijen mede beheerst door deze algemene inkoopvoorwaarden, ook in het geval de Overeenkomst nadien per (aangetekende) brief, per fax, per telefoon, per e-mail (met leesbevestiging), dan wel op enige andere wijze tussen partijen tot stand komt.
2.4 Indien Opdrachtgever en de Leverancier bijzondere, van deze algemene inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden overeenkomen, gelden deze afwijkende voorwaarden slechts voor de Overeenkomst, waarvoor deze afwijkende voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen en hebben deze afwijkende voorwaarden geen werking voor nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Opdrachtgever verzoekt onder opgave van een – voor zover mogelijk – technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd, leverplaats en prijs aan de Leverancier haar een offerte te doen, voor de door de Leverancier aan Opdrachtgever te leveren zaken en/of te verrichten diensten.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging zijdens de Leverancier van de opdracht tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door de Leverancier, door welke bevestiging deze algemene inkoopvoorwaarden geacht worden te zijn geaccepteerd als zijnde van toepassing.
3.3 Opdrachtgever en Leverancier erkennen dat de Aandeelhouders slechts op eigen naam en rekening Overeenkomsten kunnen sluiten met de Leverancier. Voorts erkennen Opdrachtgever en de Leverancier, dat het de Aandeelhouders dan ook uitdrukkelijk niet is toegestaan een Overeenkomst met de Leverancier te sluiten op naam en/of voor rekening van Opdrachtgever. Overeenkomsten gesloten door een Aandeelhouder op naam en/of voor rekening van Opdrachtgever zullen in geen geval Opdrachtgever verbinden.
3.4 Een aanbod van een Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van 60 dagen nadat het Opdrachtgever heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van Opdrachtgever tot het doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt.
3.5 Indien Opdrachtgever de Leverancier mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtgever geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de Leverancier binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de inhoud.

ARTIKEL 4 Wijzigen en aanvullen
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd, in overleg met de Leverancier, de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of de te verrichten diensten door de Leverancier te wijzigen.
4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor het overeengekomen factuurbedrag en/of het tijdstip van levering, is de Leverancier verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor het factuurbedrag en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk te zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

ARTIKEL 5 Levering
5.1 De Leverancier zal de zaken binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats afleveren.
5.2 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten uit te stellen. Leverancier zal in dat geval – voor zover nodig – de zaken deugdelijk verpakken, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en afdoende verzekeren.

ARTIKEL 6 Levertijd
6.1 De Leverancier erkent dat tijdige nakoming van de Overeenkomst een voor haar essentiële verplichting is. De Leverancier erkent dat de levertermijn geen tijd bij benadering is, maar dat sprake is van een fatale termijn, zodat de Leverancier bij niet tijdige levering, vanaf de overeengekomen datum van levering zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert.
6.2 Opdrachtgever is bij overschrijding van de overeengekomen levertermijn gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar overige rechten, de Overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdige afgeleverde deel daarvan te ontbinden en de levering op kosten van de Leverancier door een derde te laten verrichten.
6.3 Te vroeg geleverde zaken blijven voor rekening en risico van de Leverancier tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 Verpakking en transport
7.1 De Leverancier zal de zaken zodanig verpakken en beveiligen, dat deze bij normaal transport en normale behandeling hun bestemming in ongeschonden staat bereiken en veilig gelost kunnen worden.
7.2 Alle zaken die aan Opdrachtgever geleverd worden, dienen te zijn voorzien van etiketten en/of aanduidingen waardoor ondubbelzinnig het desbetreffende artikel door Opdrachtgever kan worden geïdentificeerd.
7.3 De Leverancier zal bij de verpakking en transport aan alle (aanvullende) instructies van Opdrachtgever op dit gebied voldoen, het transportrisico afdoende verzekeren en zorg dragen voor de benodigde documenten.
7.4 De Leverancier is verantwoordelijk voor het in acht nemen van nationale, internationale en supranationale regelgeving betreffende de verpakking en het vervoer van de zaken en vrijwaart Opdrachtgever dienaangaande voor eventuele schade en/of kosten.
7.5 Zendingen die niet aan het voorgaande voldoen, kunnen door Opdrachtgever worden geweigerd.
7.6 Opdrachtgever retourneert de emballage voor rekening en risico van de Leverancier tegen creditering van het daarvoor door de Leverancier aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
7.7 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van de Leverancier. Indien op verzoek van de Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van de Leverancier.

ARTIKEL 8 Overgang van eigendom en risico
8.1 Eigendom van de levering gaat over op Opdrachtgever bij aflevering op de overeengekomen plaats, onverminderd enig recht op afkeuring dat Opdrachtgever op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden toekomt.
8.2 De eigendom van de levering gaat evenwel in geval van vooruitbetaling of tussentijdse betalingen over naar Opdrachtgever op het moment van zodanige betaling naar rato van de betaling. Zulks ontslaat de Leverancier niet van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 6 en de verplichting de levering als goed huisvader te beheren en afdoende te verzekeren, tot de totale levering aan Opdrachtgever is voltooid.
8.3 In geval Opdrachtgever aan de Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificatie en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal voornoemde zaken dan ook afgescheiden bewaren van zaken die de Leverancier of derden toebehoren. Leverancier zal de zaken van Opdrachtgever merken als zijnde eigendom van Opdrachtgever.
8.4 Ingeval Opdrachtgever zaken ter beschikking stelt aan de Leverancier ter bewerking of verwerking, dan wel ter vereniging of vermenging met zaken niet aan Opdrachtgever in eigendom toebehorend, dan blijft respectievelijk wordt Opdrachtgever eigenaar van de (aldus ontstane) zaken. De Leverancier is gehouden deze zaken duidelijk gemerkt onder zich te houden en draagt daarvoor het risico tot het tijdstip van aflevering van de zaken aan Opdrachtgever.
8.5 Ingeval Opdrachtgever zaken ter beschikking stelt aan de Leverancier om te monteren of reeds gemonteerde zaken te beproeven of in bedrijf te stellen, draagt Leverancier daarvoor het risico vanaf terbeschikkingstelling tot de schriftelijke aanvaarding en acceptatie door Opdrachtgever.
8.6 Indien Opdrachtgever de zaken afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, blijven zij voor risico van de Leverancier.

ARTIKEL 9 Prijs
9.1 Tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders is bepaald, zal de prijs vast en bindend zijn. De vermelde prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief leges, borgsommen en andere prijsverhogende factoren, waaronder, maar niet limitatief, wettelijk voorgeschreven verhogingen, verzekering, transport e.d.
9.2 Meerwerk geschiedt slechts na schriftelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 Facturering en betaling
10.1 Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen de overeengekomen betalingstermijn, mits de zaken, werken of diensten zijn ontvangen respectievelijk zijn uitgevoerd en zijn goedgekeurd door Opdrachtgever. Indien er tussen partijen geen betalingstermijn is overeengekomen, zal betaling van de factuur uiterlijk plaatsvinden 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de zaken, werken of diensten zijn ontvangen respectievelijk zijn uitgevoerd en zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien er een tekortkoming aan de levering of aan de prestatie wordt geconstateerd.
10.3 Opdrachtgever is gerechtigd het factuurbedrag te verrekenen met die bedragen, die de Leverancier verschuldigd is aan Opdrachtgever, ongeacht uit welke hoofde die verplichting bestaat.
10.4 Betaling door Opdrachtgever impliceert geen goedkeuring van het geleverde en houdt op geen enkele wijze afstand van recht in, waaronder expliciet het recht om alsnog nakoming of schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 Geheimhouding en boete
11.1 De Leverancier is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle zaken en kennis met betrekking tot de bedrijfsvoering van Opdrachtgever die hem uit hoofde van een opdracht van Opdrachtgever zijn toegekomen.
11.2 Het bestaan van de Overeenkomst mag niet worden geopenbaard zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
11.3 Bij overtreding van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtgever van € 10.000,00, onverminderd het recht van Opdrachtgever om de daadwerkelijke schade te verhalen op de Leverancier.

ARTIKEL 12 Garanties en andere bepalingen
12.1 De Leverancier garandeert het volgende:
i) De levering en/of te verrichten diensten bezit(ten) de eigenschappen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mag verwachten en is derhalve volledig en geschikt voor het doel waarvoor deze bestemd is.
ii) De zaken/het geleverde zal geheel compleet en gereed zijn voor gebruik. De Leverancier zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.
iii) De levering en/of te verrichten diensten bezit(ten) is (zijn) van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten en voor de uitvoering van de tot de levering behorende werkzaamheden worden nieuwe materialen en vakkundig personeel gebruikt dan wel ingezet.
iv) De levering en/of te verrichten diensten voldoet(n) aan de in Nederland en de Europese Unie geldende wetten of andere van overheidswege gegeven voorschriften, zoals die onder andere gelden met betrekking tot de gezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en elektromagnetische storingen.
v) Voor zover de levering en/of het verrichten van diensten wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of terreinen van de Leverancier zullen de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Opdrachtgever of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, worden nageleefd.
vi) De Leverancier van diensten is volledig aansprakelijk voor alle schade die ontstaat bij de uitvoering van deze diensten, is verantwoordelijk voor het toezicht en is verplicht zich afdoende te verzekeren en verzekerd te houden voor alle aansprakelijkheidsrisico’s.
vii) Indien de Leverancier bij de levering van diensten gebruik maakt van de kennis en kunde van een werknemer van Opdrachtgever, blijft de Leverancier aansprakelijk voor de juiste uitvoering en levering van de zaken of diensten.
viii) Tekeningen, schema’s en alle andere beschrijvingen die door Opdrachtgever aan de Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Opdrachtgever en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet door de Leverancier worden vermenigvuldigd of getoond aan derden.
12.2 Indien in de Overeenkomst en/of in de daarmee verband houdende informatie wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, wordt de Leverancier geacht deze te kennen en toe te (kunnen) passen, tenzij hij Opdrachtgever onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt.

ARTIKEL 13 Inspecties, keuringen, beproevingen
13.1 Opdrachtgever – en haar opdrachtgever – heeft te allen tijde het recht de levering of daartoe behorende zaken en/of werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren of te (doen) keuren en/of te (doen) beproeven en voortgangscontrole uit te (doen) oefenen. De Leverancier biedt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp en faciliteiten en zal Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger op eerste verzoek toegang verschaffen tot de plaats waar de bovenstaande inspecties naar de mening van Opdrachtgever dienen plaats te vinden.
13.2 Indien tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen zijn overeengekomen die op initiatief van de Leverancier dienen plaats te vinden, dan maakt hij het voorgenomen tijdstip van inspectie, keuring of beproeving tijdig kenbaar aan Opdrachtgever zodat deze, indien gewenst, zelf of vertegenwoordigers namens Opdrachtgever daarbij aanwezig kan/kunnen zijn.
13.3 Alle op tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen vallende kosten, met uitzondering van de personele kosten van Opdrachtgever, haar opdrachtgever en/of van de andere personen die Opdrachtgever als haar vertegenwoordigers heeft aangewezen, zijn voor rekening van de Leverancier, indien geconstateerd wordt dat de Leverancier tekort is gekomen in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
13.4 Indien de inspectie, keuring of beproeving niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden of door toedoen van de Leverancier een herkeuring noodzakelijk is, komen alle naar redelijkheid daaruit voortvloeiende kosten, ook de kosten die worden gemaakt door Opdrachtgever, haar opdrachtgever of haar vertegenwoordigers, ten laste van de Leverancier.
13.5 In geval van afkeuring zal Opdrachtgever de Leverancier onverwijld en met opgave van redenen daarvan in kennis stellen. De Leverancier zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door Opdrachtgever gestelde termijn op zijn kosten te verbeteren of te vervangen.
13.6 Indien de Leverancier ten behoeve van de levering onderaannemers of onderleveranciers inschakelt, zal hij met zijn contractspartij eveneens de bepalingen overeenkomen, zoals bepaald in de artikelen 11 en 12.
13.7 Het uitvoeren of ontbreken van tussentijdse inspecties, keuringen of beproevingen houden geen aanvaarding in.

 ARTIKEL 14 Eindkeuring, eindbeproeving, aanvaarding
14.1 Opdrachtgever kan de zaken keuren. Indien geen keuring plaatsvindt bij Opdrachtgever kan door Opdrachtgever na aflevering controle van de zaken plaatsvinden op onder meer beschadigingen, maat, hoeveelheid en gewicht.
14.2 Wordt de levering onderworpen aan een eindkeuring of eindbeproeving dan zijn de bepalingen vervat in artikel 13.3 en 13.5 van overeenkomstige toepassing.
14.3 Indien en voor zover de levering eigenschappen dient te bezitten, waarvan de aanwezigheid eerst na opstelling, montage of inbouw kan worden vastgesteld, dan zal de eindkeuring of eindbeproeving plaatsvinden zodra de levering of het object waarvoor de levering bestemd is, daartoe gereed is.
14.4 Indien en voor zover het meeleveren van certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten, of het geven van training en instructie is overeengekomen, maken deze deel uit van de levering en wordt aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad vóór de levering dan wel het geven daarvan heeft plaatsgevonden.
14.5 De Leverancier verleent Opdrachtgever het recht de levering ook vóór de aanvaarding daarvan te gebruiken.

ARTIKEL 15 Uitbesteding van werkzaamheden
15.1 De Leverancier is niet gerechtigd om zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de levering van werkzaamheden voortvloeiend uit de Overeenkomst uit te besteden aan derden.

ARTIKEL 16 Kwaliteit
16.1 Indien de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Opdrachtgever eisen dat de Leverancier het ontbrekende aflevert of de zaken herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.
16.2 Indien de Leverancier niet, nadat hij daartoe door Opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen bekwame termijn voldoet aan een eis als bedoeld in lid 1, kan Opdrachtgever zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de aflevering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de Leverancier verhalen.
16.3 De vorige leden laten de andere rechten of vorderingen onverlet die Opdrachtgever aan een tekortkoming kan ontlenen.
16.4 Indien van toepassing wordt de garantietermijn verlengd met de herstelperiode voor zover de levering of prestatie gedurende deze periode niet gebruikt kan worden dan wel niet naar behoren genoten kan worden; voor vervangen (onderdelen van) zaken vangt de garantieperiode opnieuw aan bij ingebruikname.
16.5 Het eigendom van en risico voor vervangen zaken berusten bij de Leverancier. Hij dient defecte zaken of onderdelen daarvan ten spoedigste tot zich te nemen, tenzij Opdrachtgever verzoekt deze aan haar ter beschikking te stellen voor onderzoek.

ARTIKEL 17 Rechten van intellectuele eigendom en vrijwaring
17.1 De Leverancier verklaart dat de levering geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart Opdrachtgever in- en buiten rechte tegen aanspraken te dezer zake en houdt Opdrachtgever in voorkomend geval volledig schadeloos.

ARTIKEL 18 Contractsoverneming
18.1 De rechten en verplichtingen die op de Leverancier rusten uit hoofde van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar, zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
18.2 De rechten en verplichtingen die op Opdrachtgever rusten uit hoofde van de Overeenkomst zijn door Opdrachtgever overdraagbaar aan een derde, zonder dat Opdrachtgever hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier behoeft.

 ARTIKEL 19 Ontbinding en beëindiging
19.1 Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
i) De Leverancier in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
ii) De nakoming door de Leverancier van een opeisbare verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt.
iii) De Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend.
iv) Door de Leverancier of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
19.2 Onverminderd het onder lid 1. bepaalde, is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk te annuleren. In zulk een geval zal Opdrachtgever de Leverancier uitsluitend de kosten vergoeden, die gemaakt zijn voorafgaande aan de beëindiging.
19.3 Indien de Overeenkomst op grond van het in lid 1 of lid 2 bepaalde is ontbonden, zal de Leverancier de reeds aan hem verrichte betalingen aan Opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
19.4 Opdrachtgever mag ook buiten de in de wet of lid 1 of lid 2 geregelde gevallen de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, mits hij dan de schade vergoedt die de Leverancier daardoor lijdt.
19.5 De schade als genoemd in lid 4 beloopt nooit meer dan 25% van het bedrag dat anders bij uitvoering van de Overeenkomst aan de Leverancier voldaan zou worden.
19.6 Alle vorderingen, die Opdrachtgever op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de Overeenkomst wordt expliciet uitgesloten. De verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze algemene inkoopvoorwaarden ontheffen de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van de wettelijke bepalingen.
20.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens territoir de vestigingsplaats van de Opdrachtgever ligt, of ter keuze van de Opdrachtgever voor de rechter binnen wiens territoir de statutaire zetel van de Opdrachtgever ligt.

SHARE IT:

Comments are closed.